ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A www.skin-delight.com honlap és webáruház (továbbiakban “Honlap”) üzemeltetője, dr. Kósa Lilla Orsolya Egyéni Vállalkozó (8245 Vászoly, Külterület dűlő hrsz. 1226. (továbbiakban “Üzemeltető” vagy “Adatkezelő”) tiszteletben tartja a Honlapot felkereső minden természetes személy (továbbiakban “Felhasználó”) személyiségi jogait. Az Üzemeltő fontosnak tartja Felhasználói személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A SkinDelight Honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Üzemeltető az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, a Honlap által kezelt adatok körét, az adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. Ezen szabályok megfelelnek a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) azaz a GDPR rendelet szabályozásának.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.skin-delight.com www.en.skin-delight.com.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Név: dr. Kósa Lilla Orsolya Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.
E-mail: info@skin-delight.com
Telefon:  (+36) 70 6453693

ADATKEZELÉSI ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

1. ADATKEZELÉSEK

A Honlap működtetéséhez kapcsolódóan az Adatkezelő többfajta adatkezelést végez:

 • a Honlap megrendelőinek, vásárlóinak
 • a Honlap regisztrált Felhasználóinak
 • a Honlap látogatóinak
 • az Üzemeltetővel kapcsolatba lépő Felhasználóknak
 • a hírlevélre feliratkozóknak
 • panaszkezelés esetén a panaszosnak

a személyes adatait kezeli.

1.1.    A Honlap megrendelőinek személyes adatai

A Felhasználók, akik a Honlapról terméket rendelnek, vásárolnak, a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat megadják az Üzemeltető részére. Ezeket az Üzemeltető a megrendelés teljesítése, szállítása érdekében kezeli.

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, dátum, szállítási címadatok, számlázási címadatok, IP cím, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása, a számviteli törvény előírásai alapján a megrendelés adatainak rögzítése, a szerződésből származó díjak számlázása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a Felhasználók ügyfélbarát kiszolgálása, technikai művelet végrehajtása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont, az e-kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §,  GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 47. §, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21§.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 5 év, illeteve a számlán szereplő adatok tekintetében 8 év.

A személyes adatokat az adatkezelő  IT sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • a Felhasználónak joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket a Felhasználó kezdeményezheti:

 • postai úton: a 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.
 • e-mail útján: info@skin-delight.com
 • telefonon: +36 70 645 3693

FONTOS!

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

A Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a Felhasználó rendelését feldolgozni.


1.2.    A Honlap regisztrált Felhasználóinak személyes adatai

A Felhasználók regisztrálhatnak a Honlapon, a regisztrációt követően létrehozott személyes fiók a Honlap használatának élményét hivatott növelni, kényelmesebbé tenni, a megrendelés/vásárlás menete megszakítható, később befejezhető (kosár tartalma menthető), könnyen nyomon követhető egy korábbi megrendelés, egyszerűbb, gyorsabb lehet egy új megrendelés leadása. A regisztráció a vásárlás egyéb feltételeinek megteremtését, a szerződés létrehozhatóságának biztosítását is szolgálja. Ide tartozik minden olyan Felhasználó aki regisztrál a Honlapon, még abban az esetben is, ha megrendelést nem adott le.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, dátum, IP cím, szállítási címadatok, számlázási címadatok, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
Az adatkezelés célja: a Honlap bizonyos funkcióinak használata, a vásárlás jogi feltételeinek megteremtése és a szerződés létrehozhatóságának biztosítása, a Felhasználók ügyfélbarát kiszolgálása, a Honlap látogatói élmény növelése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, a Felhasználó hozzájárulása.
Az adatok törlésének határideje: meg nem erősített regisztráció esetén: 30 nap, megerősített regisztráció esetén a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása, azaz a fiók törlése.

A személyes adatokat az adatkezelő  IT sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fiók törlését, egyes személyes adatok törlését vagy módosítását végre lehet hajtani a fiókban, illetve lehet kezdeményezni:
postai úton: a 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.

e-mail útján:  info@skin-delight.com
telefonon: +36 70 645 3693

FONTOS!

Az adatkezelés a Felhasználó hozzárjárulása alapján történik.

A Felhasználó létrehozza a fiókot a személyes adatainak megadásával, ezzel megkönnyíti és meggyorsítja a vásárlásait.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja a Felhasználó igénybe venni a fiók kényelmi szolgáltatásait.

1.3.     A SkinDelight Honlap látogatóinak adatai

A látogatók azok a Felhasználók, akik ellátogatnak a SkinDelight Honlapra, megtekintik, olvassák a különböző tartalmakat. A SkinDelight Honlap látogatása során látogatók vonatkozásában autómatikusan gyűjtésre kerülnek adatok (pl: IP cím, böngésző stb.), amelyek a Felhasználók, látogatók böngészési élményét javítják, a Honlap felhasználói kezelését könnyítik, illetve biztosítják a Honlap megfelelő működését, biztonságát, továbbá nekünk adnak információt arról, hogy melyek a leglátogatottabb, legkedveltebb tartalmak stb.  Ezek az adatok az IP címet leszámítva nem minősülnek személyes adatnak. Az adatok gyűjtése és kezelése során ezen adatokat nem kapcsoljuk össze más forrásból gyűjtött személyes adatokkal, a felmérések, kimutatások, amik készülnek belőlük, egyéni azonosításra alkalmatlan módon tartalmazzák az információkat.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a Felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a böngészési élmény javítása, honlap kezelésének könnyítése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

A fentiekben kezelt adatok egyedi azonosításra nem alkalmasak, így azok törlését módosítását külön nem lehet kezdeményezni.

1.4.     A Felhasználói kapcsolatfelvétel

Amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Üzemeltetővel, például e-mailt, üzenetet ír, kitölti a SkinDelight Honlapon rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi felületet, és azt elküldi a Honlapon keresztül, az ő megadott személyes adatai az Adatkezelőhöz kerülnek.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel telefonon vagy a közösségi média portáljain történik, a kezelt adatok köre a fentiekhez képest eltérhet, a Felhasználó által megadott személyes adatokra korlátozódik.

A személyes adatok törlését vagy módosítását lehet kezdeményezni:

postai úton 8245 Vászoly, Külterület dűlő hrsz. 1226.
e-mailben az info@skin-delight.com címen.

1.5. A hírlevél, DM tevékenység címzettjeinek személyes adatai

A Felhasználók regisztrálhatnak hírlevelekre, amelyekben híreket, információkat, szépségtippeket küldünk, akciókról tájékoztatunk. A regisztráció során a Felhasználó hozzájárul, hogy a hírlevél küldéshez szükséges személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, azaz a leiratkozás.

A személyes adatokat az adatkezelő  IT sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket lehet kezdeményezni:

postai úton: a 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.

e-mail útján:  info@skin-delight.com
telefonon: +36 70 645 3693

A Felhasználó a hírlevélre ingyenesen iratkozhat fel, és bármikor inygenesen le is iratkozhat a hírlevélről.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó

MailChimp, a The Rocket Science Group, LLC által működtetve

Elérhetőségei: https://mailchimp.com/contact/

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

FONTOS!

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

A személyes adatokat szükséges megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

1.6. Panaszkezelés címzettjeinek személyes adatai

A Felhasználók, akik vásároltak és minőségi vagy egyéb kifogást tesznek. A  panaszkezelés körében az adatkezelő a panaszos adatait a panasz elhárítása, és későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, dátum

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére, az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából.
Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont és fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Az adatok törlésének határideje: A felvett panaszról, kifogásról szóló jegyzőkönyv, arra adott válaszokat 5 évig kell megőrizni fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint.

A személyes adatokat az adatkezelő  IT sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket lehet kezdeményezni:

postai úton: a 8245 Vászoly Külterület dűlő hrsz. 1226.

e-mail útján:  info@skin-delight.com
telefonon: +36 70 645 3693

FONTOS!

A személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

Köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

1.7. Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

2.1. Szállítás

Az adatfeldolgozó végzi a termékek kiszállítását, ehhez szükséges mértékben személyes információk birtokába kerül. Azon Felhasználók adatait kezelik, akik részére terméket szállítanak.

A szállítást végző adatfeldolgozók:

Név: MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

Székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefonos elérhetőség:  +36 1 333 7777

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

Név: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

E-mail: dpd@dpd.hu

Telefonos elérhetőség:  +36 1 501 6200

ÁSZF: https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

 

Név: FOXPOST Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „C” épület

E-mail:  info@foxpost.hu

Telefonos elérhetőség:  +36 1 999 0369

ASZF és adatkezelési tájékoztató: http://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

Név: Fedex Federal Express Corp Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 2220 Vecsés Lőrinci út 59.
Online elérhetőségwww.fedex.com/hu
Telefonos elérhetőség: +36 29 551 900

ASZF: http://www.fedex.com/hu/legal_terms.html

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.fedex.com/hu/privacypolicy.html

 

A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, dátum

Az adatkezelés célja: a megrendelt termék kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont.

Az adatok törlésének határideje: a szállítás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítása.

 

2.2. Online Fizetés

A Felhasználó személyes adatainak kezelése az adatfeldolgozó által az online fizetéshez szükséges. Azon Felhasználó adatait kezeli az adatfeldolgozó, akik online módon igényelték a fizetést.

Az online fizetést végző adatfeldolgozók:

PayPal

www.paypal.com/hu

https://www.paypal.com/hu/selfhelp/home

ASZF https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full#r016

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Telefon: +36 1 464 7099

www.barion.hu

ÁSZF/Adatvédelmi tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

 

A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, dátum

Az adatkezelés célja: online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett faud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont, e-kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §.

Az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolítása.

 

2.3. Tárhely-szolgáltató

Az adatfeldolgozó a Honlap működéséhez szükséges tárhely szolgáltatást végzi. A Honlapot használó valamennyi felhasználó személyes adatit érinti.

A tárhely-feldolgozást végző adatfeldlgozó:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

Telefon: +36 30 598 7210

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

www.webhisticon.hu

 

A kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés célja: a Honlap elérhetővé tétele, megfelelő működése.
Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) és f) pont, e-kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §.

Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződéses viszony megszűnéséig, vagy az adott Felhasználó adatfeldolgozó irányába tett törlési kérelméig.

 

3. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, (van még más?) melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Minden az oldalt használó Felhasználó érintett lehet.


A kezelt adatok köre:
 egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása a “kosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja:  GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) és f) pont, e-kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §.

Az adatok törlésének határideje: a Felhasználó általi látogatói munkamenet lezárása.

A cookie-k használatával az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat. A Felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a saját böngészőjükben, jellemzően a beállítások menüpont alatt található adatvédelem menüben. A Honlap a cookie-k használatához a Felhasználó hozzájárulását kéri, amikor a Felhasználó először ellátogat a Honlapra. A cookie-k használata beállítható a honlap alján nyíló kis ikonról.

4. GOOGLE ADWORDS ÉS ANALYTICS ALKALMAZÁSA

4.1. Google AdWords

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

4.1. Google Analytics

A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Honlapot.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a Honlap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

Az adatok törlésének határideje: Lásd közösségi oldal saját szabályzata

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyéről az adott közösségi oldalon llehet tájékozódni. Itt lehet továbbá megismerni a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogait is. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról ugyancsak az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1.    PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 391 1400
Weboldal: http://www.naih.hu

 1. HATÁLYBA LÉPÉS

A jelen adatkezelési tájkoztató a www.skin-delight.com honlapon történő közzététellel lép hatályba.

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.